Framsida :: Tjänstgöraren :: Uppgifter under kristid

Civiltjänstgörarens uppgifter under kristid

En av målsättningarna för civiltjänstverksamhetens utvecklingsarbete under år 2015 är, att man fortsätter utvecklande av civiltjänsten genom att slutföra Civiltjänstcentralens utvecklingsarbetsgrupps betänkande gällande fastställda linjedragningar i ”Siviilipalvelus 2020”

Linjedragningarna är följande: att avstå från målsättningen att använda tjänstgörare i särskilda uppgifter under kristid, dvs. att uppsätta ett placeringsprogram för civiltjänstgörarna.

Arbets- och näringsministeriet börjar under beredelseansvar år 2015 med att förbereda ändring av lagstiftningen, medräknat uppgörande av verksamhetsprinciperna i fall av krissituationer.

Som utgångspunkt i lagstiftningsförberedelserna är att Beredskapslagen (www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20111552) tillämpas i krissituationer för civiltjänstgörare. I beredskapslagens 14 § konstateras följande om arbetsplikten:

Arbetspliktiga

Om arbetsförmedlingstvång och begränsningar av uppsägningsrätten inte är tillräckliga åtgärder med tanke på försvaret, skyddet av befolkningen, dess nödvändiga hälso- och sjukvård eller minimiförsörjning eller för att säkerställa en produktion som är särskilt viktig för försörjnings-beredskapen under undantagsförhållanden som avses i 3 § 1 och 2 punkten, är varje i Finland bosatt person som har i lagen om hemkommun (www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940201) avsedd hemkommun i Finland och som har fyllt 18 men inte 68 år skyldig att utföra sådant arbete som är nödvändigt för att syftet med denna lag ska kunna uppnås.

Under undantagsförhållanden som avses i 3 § 4 och 5 punkten är dessutom varje i Finland bosatt person som har i lagen om hemkommun avsedd hemkommun i Finland och som är verksam inom hälsovården, har fått utbildning inom denna sektor och har fyllt 18 men inte 68 år skyldig att utföra sådant arbete inom hälsovården som är nödvändigt för att lagens syfte ska kunna uppnås.