Resor

1. Fria resor

Tjänstgöraren har rätt att få fria resor av Arbets- och näringsministeriets anslagspengar

• för inträdande i tjänst och för hemförlovningsresan

• förflyttningsresa från en tjänstgöringsplats till en annan

• för kommenderingsresor under utbildningsperioden

• för tur- och retur permissioner, med vissa förbehåll

• för sjukledighet i hemvård och resan tillbaka

Civiltjänstgöraren får ersättning av statens anslag för en resa till arbetsintervju i Finland angående civiltjänsten, om arbetsplatsen finns ytterom tjänstgörarens bonings- eller hemort. En förutsättning för utbetalandet av ersättning är, att tjänstgöraren uppvisar ett intyg över intervjutillfället, skrivet av tjänstgöringsplatsen.

Tjänstgöraren har rätt till 39 fria tur-retur permissionsresor i Finland. En tjänstgörare, som är fast bosatt i de övriga nordiska länderna(Sverige, Norge, Danmark, Island)kan av dessa fria resor använda 4 st för resor till sitt hemland. Tjänstgörare, som är fast bosatt i det övriga Europa, får av dessa resor använda 3 st för resor till sitt hemland. En tjänstgörare, som igen är fast bosatt ytterom Europa får använda 2 st tur-retur resor till sitt hemland.

Tjänstgöringsplatsen ansvarar för kostnaderna till arbets- och kommenderingsresor, samt för inkvarterings- och måltidskostnader under dessa resor. Tjänstgöraren har rätt att få normal dagpenning under en kommenderingsresa.

Fri permissionsresa i Finland

Tjänstgöraren måste observera följande begränsningar, då han använder sin permissionsresekvot (39 resor) i Finland för fria resor:

1. Permissionsresan skall alltid med iakttagande av omständigheterna, göras på billigaste möjliga sätt för staten.

2. De permissionsresor, som Arbets- och näringsministeriet betalar, är ämnade för resor mellan tjänstgöringsplatsen och tjänstgörarens hem- eller boendekommun.

3. Man får inte bevilja fri resa för kvällsledighet (under 24 h ledighet). Fri resa kan däremot beviljas för inträdesprov (el.dyl.) eller deltagande i arbetsplatsintervju.

4. På grund av särskilda skäl framförda av tjänstgöraren, så kan tjänstgöringsplatsen efter prövan, bevilja resa också till följande orter:

a. ort, var han har fast arbete eller studieplats

b. till tjänstgörarens makas eller permanenta sambos boendeort

c. till tjänstgörarens föräldrars, syskons eller barns boendeort

d. till blivande boningsort, arbets- eller studieort, i sådana fall, då tjänstgöraren har uppvisat inbjudan till arbetsplatsintervju, inträdesprov eller liknande.

Till övriga orter än ovanstående, får inte beviljas fria resebiljetter.

För att få resor till orter i punkterna a-d, så skall tjänstgöraren skaffa och uppvisa tillräckliga bevis för resan (t.ex. utdrag ur befolkningsregistret, adressintyg). Tjänstgöringsplatsen överväger från fall till fall på basen av de erhållna intygen, samt de uppgifter som finns i tjänstgörarens persondokument, om resan kan beviljas. Då man överväger resans beviljande, så skall tjänstgöringsplatsen ta i beaktande förhållandena för tjänstgöraren i sin helhet, bl.a. det, att utförande av tjänstgöringen inte skall förorsaka överdrivna hinder för att upprätthålla de normala civila relationerna. Man skall också vid övervägande fästa uppmärksamhet vid motsvarande beviljande av permissionsresor för dem, som utför beväringstjänst.

Regler för användandet av olika fortskaffningsmedel.

Tjänstgöraren får fri resa med järnväg i eko klass genom att uppvisa sin tjänstgöringskallelse eller sitt ifyllda civiltjänstgöringsintyg + den av tjänstgöringsplatsen beställda och utprintade tågbiljetten. Oberoende av tågtyp, så har tjänstgöraren rätt att resa i eko klass.

Tjänstgöraren får också vid behov fri bussresa, också då måste han visa upp endera tjänstgöringskallelsen eller det ifyllda civiltjänstgöringsintyget. För två eller flere bussar skrivs det skilda biljetter. För Matkahuoltos resor ersätts bussens avgift för snabbtur. Andra eventuella tilläggskostnader betalar tjänstgöraren själv.

Då det är frågan om båt- eller flygresor är ersättningskriteriet att ifrågavarande resesätt skall vara det billigaste alternativet för staten. Finnairs flygbiljetter skall beställas från civiltjänstcentralen i god tid (ca en vecka) före resan. De övriga flygbolagens biljetter eller de s.k. stand- by biljetterna, skall tjänstgöraren själv lösa ut på flygplatsen.

Arbets- och näringsministeriet ersätter inte flygbiljetter till normalpris, ej heller biljetter till orter, dit tåg- eller bussförbindelse hade varit billigare, eller till orter, som inte fyller kriterierna för vart tjänstgöraren har rätt att resa.

Pengar som ersättning.

En fri resa kan ersättas med pengar endast p.g.a. giltiga skäl. Man skall diskutera om detta på förhand med tjänstgöringsplatsen eller civiltjänstcentralen, emedan detta förfarande är ett undantag. Resekostnaderna ersätts enligt kostnaderna för de förmånligaste allmänna kommunikationsmedlet. T.ex. sovplatsbiljetter ersätts huvudsakligen inte Ersättningsgrunder är t.ex. att man inte på förhand kunnat skicka resebiljetter, allmänna trafikförbindelser saknas eller resetiden skulle p.g.a. trafikförbindelser, som inte passar ihop, bli oskäligt lång. I det första fallet så kan tjänstgöraren mot kvitto kräva pengar för resekostnaderna med allmänna fortskaffningsmedel av tjänstgöringsplatsen. I det senare fallet betalar tjänstgöringsplatsen ersättning enligt busstrafikens kortaste rutt (enligt avståndstariff), detta gäller också för användandet av egen bil. Ersättning betalas inte, om tjänstgöraren har åkt som passagerare med en annan civiltjänstgörare. Tjänstgöringsplatsen fakturerar kostnaderna till Arbets- och näringsministeriet. Emedan resekostnaderna endast kan ersättas mot kvitton, så borde tjänstgöraren i sådana fall främst köpa s.k. engångsbiljetter, för vilka man får kvitto eller alternativt, om han har rest med resekort, så skall han beställa ett reseutdrag, av vilket de fakturerade resorna framgår.

 

Fri resa till och från Finland.

För tjänstgörare, som bor permanent utomlands, så skall resorna arrangeras på billigaste möjliga sätt, med användandet av rabatter. Permanent boende betyder det, att Finlands befolkningsregistermyndighet har skrivit som vederbörande persons stadigvarande hemort, utomlands. Som sin temporära boningsort kan vederbörande person meddela t.ex. sin tjänstgöringsbostad i Finland. För reseavsnitten i Finland kan beviljas både VR:s och Matkahuoltos biljetter. Flygresan är möjlig, fastän det inte skulle vara billigaste sättet, t.ex. om resan annars tidsmässigt blir oskäligt lång. Tjänstgöringsplatsen betalar flygresan mot kvitto för tjänstgörare, som bor utomlands. Tjänstgöringsplatsen fakturerar dem i efterhand till Arbets- och näringsministeriet. Till ansökan skall bifogas kvitton, redogörelse över resans tidtabell, samt redogörelse över utlandsresans betydelse och längd.

2. Nedsatta resor i Finland

Tjänstgöraren får dessutom samma rabatter som beväringarna på resor med järnväg och med buss i Finland. De rabatterade resornas antal är utan begränsning. De är inte arbetsresor, och ersätts inte med pengar.

Tjänstgöraren kan köpa biljetter till fjärrtrafikens tågrutter (området ytterom Karis-Vandaforsen-Riihimäki-Helsingfors) med rabatt genom att visa sitt civiltjänstgöringsintyg. För resor inom SAD-området (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) säljs inga tågbiljetter med rabatt.

Inom busstrafiken får tjänstgöraren rabatt, genom att uppvisa civiltjänstgöringsintyget. För att få rabatt skall resans längd vara minst 80 km.

Kommuner kan bevilja beväringsrabatter åt sina invånare inom lokaltrafiken. Det lönar sig att fråga om dessa hos trafikverket i hemkommunen.

3. Hinderlöshetsutlåtande för pass till utlandsresa

Hinderlöshetsutlåtande för pass till utlandsresa beviljas av centralen före tjänstgöringens början och under utbildningsperioden. Under arbetstjänsten beviljar tjänstgöringsplatsen utlåtande.

Om tjänstgöraren söker pass för tiden efter hemförlovningen, så skall man be om bevis för hemförlovningsdagen av tjänstgöringsplatsen.

Fastän tjänstgöraren har fått hinderslöshetsutlåtande, så kan han beordras till att påbörja tjänstgöringen. Efter tjänstgöringen så får tjänstgöraren pass, med civiltjänstgöringsintyget (gula kortet) som bevis.