etusivu :: Velvolliselle :: Työ- ja vapaa-aika

Työ- ja vapaa-aika

Siviilipalvelusvelvollisen on noudatettava siviilipalveluspaikan hänelle määräämää työaikaa. Säännöllinen työaika on vähintään 36 viikkotuntia ja enintään 40 viikkotuntia.

Viikkotyöajat on mahdollista järjestää myös periodiluonteisesti, mikäli palveluspaikalla noudatetaan ko. työaikaa. Oleellista on, että tasausjakson aikana keskimääräinen viikkotyöaika asettuu 36 - 40 tunnin välille. Mikäli palveluspaikassa työaika on alle 36 tuntia, tulee siviilipalvelusvelvolliselle järjestää muuta työtä niin, että 36 tunnin vähimmäisvaatimus täytyy. Muu aika on siviilipalvelusvelvollisen vapaa-aikaa. Siviilipalvelusvelvollisen viikkovapaa tulisi määräytyä samoin perustein kuin siviilipalveluspaikassa samaa tai vastaavaa tehtävää suorittavalla työntekijällä.

Enimmäisajan ylittävä ylityö korvataan vastaavan pituisella vapaa-ajalla. Palveluspaikka ei saa maksaa palvelusvelvoliselle palkkaa tai muuta rahakorvausta. Omalle palveluspaikalle ei siten voi tehdä työtä palkkaa vastaan edes vapaa-aikana. Palvelusvelvolliseen ei sovelleta työ- eikä virkaehtosopimuksia. Viikkovapaa määräytyy kuitenkin samoin perustein kuin vastaavissa tehtävissä ao. palveluspaikassa työskenteleville työ- tai virkasuhteisille.

Päivystysaika lasketaan työajaksi siten, että 2 tuntia päivystysvelvoitetta vastaa tunnin työaikaa. Työaikaan ei sisälly ruokailuun varattu aika eivätkä työmatkat. Sen sijaan komennusmatkoilla matkustamiseen käytetty aika luetaan työajaksi.

Palvelusvelvollisella on oikeus lepoa ja virkistystä varten tarpeelliseen, riittävään lepoaikaan (vähintään 8 h/pv). Muu kuin työaika on vapaa-aikaa. Palvelusvelvolliselle asetettujen rajoitusten tulee johtua siviilipalvelusvelvollisuuden täyttämisestä.

Siviilipalveluspaikka voi myöntää siviilipalvelusvelvolliselle vapautuksen palvelustehtävien suorittamisesta ja oikeuden lyhytaikaisesti poistua siviilipalveluspaikasta seuraavilla perusteilla:

1. sairaudesta tai vammasta toipuminen;
2. lähiomaisen kuolema tai äkillinen vakava sairaus; taikka
3. muu henkilökohtainen pakottava syy.

Palvelustehtävästä vapauttaminen edellyttää myöntämisperusteiltaan yleensä jonkinlaista äkillisyyttä, vakavuutta, pakottavuutta ja tilapäisyyttä. Vapauttamista ei siten ole tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi lapsen toistuviin lapsen sairastumistilanteisiin.

Lähiomaisella tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa, rekisteröidyn parisuhteen osapuolta, siviilipalvelusvelvollisen ja tämän puolison lasta sekä siviilipalvelusvelvollisen vanhempia, isovanhempia ja sisaruksia. Vanhempien ja sisarusten käsitteisiin sisältyvät myös puolisukulaiset.