etusivu :: Velvolliselle :: Kriisiajan tehtävät

Siviilipalvelusvelvollisten tehtävät kriisiaikana

Siviilipalvelustoiminnan vuoden 2015 kehittämistyön yhtenä tavoitteena on, että siviilipalveluksen kehittämistä jatketaan saattamalla loppuun Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän mietinnössä Siviilipalvelus 2020 todetut linjaukset: luovutaan tavoitteesta käyttää velvollisia kriisitilanteissa joissain erityisissä tehtävissä ts. siviilipalvelusvelvollisia koskevan sijoitussuunnitelman laatimisesta.

Lainsäädäntömuutosten, mukaan lukien toimintaperiaatteiden laatiminen kriisitilanteiden varalta, valmistelu alkaa Työ- ja elinkeinoministeriön valmisteluvastuulla vuoden 2015 aikana.

Lähtökohtana lainsäädäntövalmistelussa on, että kriisitilanteessa siviilipalvelusvelvollisiin sovelletaan Valmiuslakia (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552). Valmiuslain 14 luvussa Työvelvollisuus todetaan seuraavaa:

Työvelvolliset

Jos 3 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa työnvälityspakko ja irtisanomisoikeuden rajoittaminen eivät ole riittäviä toimenpiteitä maanpuolustuksen, väestön suojaamisen, välttämättömän terveydenhuollon tai vähimmäistoimeentulon taikka huoltovarmuuden kannalta erityisen merkityksellisen tuotannon turvaamiseksi, on jokainen Suomessa asuva, jolla on kotikuntalain (201/1994) mukaan kotikunta Suomessa ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, velvollinen tekemään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä.

Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä todetaan seuraavaa: Lisäksi 3 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa on jokainen Suomessa asuva, jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa, joka toimii terveydenhuollon alalla, on saanut koulutusta tällä alalla ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, velvollinen tekemään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä terveydenhuollossa.