Lomat

Siviilipalveluksessa on käytössä seuraavat lomat:

  • Henkilökohtainen loma HL 18 päivää
  • Henkilökohtainen syyloma HSL 180 päivää
  • Kuntoisuusloma 20 päivää
  •  Isyysvapaa 12 päivää

Siviilipalvelusvelvollisella on oikeus saada 18 HL-lomapäivää koko palvelusaikana (ml. varusmiespalvelus). Palveluspaikan on huolehdittava siitä, että lomapäivät annetaan. HL-lomat tulee myöntää tasaisesti koko työpalvelujakson aikana. HL-lomat on tarkoitettu henkilökohtaisten asioiden hoitoon, joten siviilipalvelusvelvollisen toivomukset ajankohdasta tulisi ottaa huomioon. Siviilipalvelusvelvollisen ei tarvitse perustella lomahakemustaan. HL-lomapäiviä ei määrätä viikkovapaiksi. Ne lasketaan palvelusajaksi, ja päivärahat maksetaan.

HSL-lomien enimmäismäärä on 180 päivää koko palvelusaikana. Loman antamisesta päättää palveluspaikka siviilipalvelusvelvollisen perustellusta hakemuksesta. Perusteena voivat olla mm. taloudelliset syyt. Loma voi alkaa sitä edeltävän viikkovapaan jälkeen ja päättyä viikkovapaan jälkeen. Loman keskellä oleva viikkovapaa sen sijaan lasketaan HSL-lomaksi. HSL-päiviä varusmiespalveluksessa tai siviilipalveluksessa ei lasketa palvelusaikaan eikä niiltä makseta päivärahaa. Jos siviilipalvelusvelvolliselle annetaan vähintään 14 päivän yhdenjaksoinen HSL-loma, palveluksen keskeytymisestä on ilmoitettava Kelalle.

Palveluksessa erityisesti kunnostautuneelle siviilipalvelusvelvolliselle voidaan esimiehen aloitteesta myöntää kuntoisuuslomaa. KL-päivien enimmäismäärä on 20 koko palvelusaikana. Kuntoisuuslomien myöntöperusteena tulee olla ao. siviilipalvelusvelvollisen palveluskäyttäytyminen ja niitä voidaan käyttää kannustimina hyviin työsuorituksiin. Lomaa ei määrätä viikkovapaiksi. Se lasketaan palvelusajaksi, ja päivärahat maksetaan. Kuntoisuuslomia ei tarvitse myöntää, mikäli siviilipalvelusvelvollinen ei ole kunnostautunut palvelustehtävissään. Varusmiespalvelusta suorittavien kuntoisuuslomien määrä tilastojen mukaan on 5 - 6 päivää ja vain äärimmäisen harvoissa tapauksissa koko maksimi kuntoisuuslomien määrä.

Siviilipalvelusvelvollisella on oikeus 12 päivän isyysvapaaseen oman lapsen syntymän yhteydessä. Vapaata ei määrätä viikkovapaiksi. Se lasketaan palvelusajaksi, ja päivärahat maksetaan. Päivärahan lisäksi siviilipalvelusvelvollinen voi hakea Kelalta isyysrahaa, jota varten palveluspaikan on annettava todistus isyysvapaasta.

 

Sairauslomat