etusivu :: Palveluspaikoille :: Kotiuttaminen

Kotiuttaminen

Siviilipalveluspaikan on kotiutettava siviilipalvelusvelvollinen, kun:

  1. hän on kokonaan suorittanut tämän lain mukaisen palveluksensa - täysinpalvellut;
  2. hän on täyttänyt 30 vuotta ja hänen palvelusvelvollisuutensa on päättynyt eli sen vuoden lopussa, jona hän on täyttänyt mainitut 30 vuotta;
  3. hänet on 26-28 §:n perusteella vapautettu siviilipalveluksen suorittamisesta (palveluskelpoisuuden puuttuminen, vapautus toisessa valtiossa suoritetun palveluksen perusteella tai vapauttaminen toisen valtion kansalaisuuden perusteella/kaksoiskansalaisuus) ;
  4. hän on menettänyt Suomen kansalaisuuden;
  5. hänelle on palvelusaikana myönnetty lykkäystä;
  6. häntä vastaan on tehty rikosilmoitus siviilipalveluksesta kieltäytymisestä tai siviilipalvelusrikoksesta; tai
  7. hänelle muusta kuin siviilipalveluksesta kieltäytymisestä tai siviilipalvelusrikoksesta tuomitun vankeusrangaistuksen täytäntöönpano alkaa.


Siviilipalveluskeskus voi harkintansa mukaan kotiuttaa siviilipalvelusvelvollisen, jos:

  1. hän on lääkärinlausunnon mukaan pitkähkön ajan palvelukseen kykenemätön; taikka
  2. hän on tehnyt siviilipalveluspaikkaan, sen henkilökuntaan, asiakkaaseen tai omaisuuteen kohdistuvan vakavan rikoksen tai käyttäytyy tavalla, joka osoittaa, että hän vakavasti vaarantaa palvelusturvallisuutta tai työturvallisuutta.

Ennen kotiuttamista siviilipalveluskeskuksen on kuultava siviilipalvelusvelvollista ja siviilipalveluspaikkaa.

Mikäli palveluspaikka hakee siviilipalvelusvelvollisen kotiuttamista pitkähkön sairasloman perusteella, käsittelyn nopeuttamiseksi asiakirjoihin tulisi liittää siviilipalvelusvelvollisen kuuleminen. Se voi olla vapaamuotoinen. Mikäli kuulemista ei ole, joutuu siviilipalveluskeskus pyytämään sen kirjallisesti postin välityksellä ja näissä tapauksissa päätöksen tekeminen kestää pidempään.

 

Katso myös: Kotiuttaminen pitkähkön tai toistuvien sairaslomien vuoksi

                   Sähköinen rekisteri ja henkilöasiakirjat

                   Kotiuttamisohje - kts. kohdat 1, 2 ja 4

                   Kotiuttamisilmoitus